Mâm xoay-giá xoay EUROGOLD

Mâm xoay-giá xoay EUROGOLD; giải pháp cho tủ góc chữ L